هاست اشتراکی

هاشت اشتراکی لینوکس - پلن اول

فضا 500 مگابایت
ترافیک نامحدود
کنترل پنل cPanel
تعداد دامنه 1 عدد
Park Domain نامحدود
Email Account نامحدود
FTP Account نامحدود
Database نامحدود

هاست اشتراکی لینوکس - پلن دوم

فضا یک گیگابایت
ترافیک نامحدود
کنترل پنل cPanel
تعداد دامنه 1 عدد
Park Domain نامحدود
Email Account نامحدود
FTP Account نامحدود
Database نامحدود

هاست اشتراکی لینوکس - پلن سوم

فضا 2 گیگابایت
ترافیک نامحدود
کنترل پنل cPanel
تعداد دامنه 1 عدد
Park Domain نامحدود
Email Account نامحدود
FTP Account نامحدود
Database نامحدود

هاست اشتراکی لینوکس - پلن چهارم

فضا 5 گیگابایت
ترافیک نامحدود
کنترل پنل cPanel
تعداد دامنه 1 عدد
Park Domain نامحدود
Email Account نامحدود
FTP Account نامحدود
Database نامحدود

هاست اشتراکی لینوکس - پلن پنجم

فضا 10 گیگابایت
ترافیک نامحدود
کنترل پنل cPanel
تعداد دامنه 1 عدد
Park Domain نامحدود
Email Account نامحدود
FTP Account نامحدود
Database نامحدود

هاست اشتراکی لینوکس - پلن ششم

فضا 20 گیگابایت
ترافیک نامحدود
کنترل پنل cPanel
تعداد دامنه 1 عدد
Park Domain نامحدود
Email Account نامحدود
FTP Account نامحدود
Database نامحدود