سرور مجازی

سرور مجازی ایران | پلن اول
 • 1 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 30 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی مرکز داده مبین دیتاسنتر
سرور مجازی ایران | پلن دوم
 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 60 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی مرکز داده مبین دیتاسنتر
سرور مجازی ایران | پلن سوم
 • 2 هسته پردازنده
 • 6 گیگابایت حافظه رم
 • 80 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی مرکز داده مبین دیتاسنتر
سرور مجازی ایران | پلن چهارم
 • 4 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 120 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی مرکز داده مبین دیتاسنتر
سرور مجازی ایران | پلن پنجم
 • 4 هسته پردازنده
 • 16 گیگابایت حافظه رم
 • 180 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی مرکز داده مبین دیتاسنتر
سرور مجازی ایران | پلن ششم
 • 8 هسته پردازنده
 • 24 گیگابایت حافظه رم
 • 250 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی مرکز داده مبین دیتاسنتر
سرور مجازی ایران | پلن هفتم
 • 8 هسته پردازنده
 • 32 گیگابایت حافظه رم
 • 380 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی مرکز داده مبین دیتاسنتر
سرور مجازی ایران | پلن هشتم
 • 10 هسته پردازنده
 • 64 گیگابایت حافظه رم
 • 500 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی مرکز داده مبین دیتاسنتر
سرور مجازی تحویل آنی - سرور مجازی ایران | پلن اول
 • 1 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 30 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی مرکز داده مبین دیتاسنتر
سرور مجازی تحویل آنی - سرور مجازی ایران | پلن دوم
 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 60 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی مرکز داده مبین دیتاسنتر
سرور مجازی تحویل آنی - سرور مجازی ایران | پلن سوم
 • 2 هسته پردازنده
 • 6 گیگابایت حافظه رم
 • 80 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی مرکز داده مبین دیتاسنتر
سرور مجازی تحویل آنی - سرور مجازی ایران | پلن چهارم
 • 4 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 120 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی مرکز داده مبین دیتاسنتر
سرور مجازی تحویل آنی - سرور مجازی ایران | پلن پنجم
 • 4 هسته پردازنده
 • 16 گیگابایت حافظه رم
 • 180 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی مرکز داده مبین دیتاسنتر
سرور مجازی تحویل آنی - سرور مجازی ایران | پلن ششم
 • 8 هسته پردازنده
 • 24 گیگابایت حافظه رم
 • 250 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی مرکز داده مبین دیتاسنتر
سرور مجازی تحویل آنی - سرور مجازی ایران | پلن هفتم
 • 8 هسته پردازنده
 • 32 گیگابایت حافظه رم
 • 380 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی مرکز داده مبین دیتاسنتر
سرور مجازی تحویل آنی - سرور مجازی ایران | پلن هشتم
 • 10 هسته پردازنده
 • 64 گیگابایت حافظه رم
 • 500 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی مرکز داده مبین دیتاسنتر